ไอคอนอธิบาย
  • ร้านค้าปลอดภาษีทั่วไป
  • ขั้นตอนการฝากขายร้านค้าปลอดภาษี
  • ขั้นตอนที่เคาท์เตอร์ปลอดภาษี